Bosch VP44 pumpa visokog pritiska – Bosch VP44

Bosch VP44

Bosch VP44

Bosch VP44

Sastav Bosch VP44 pumpe visokog pritiska:
1. Osovina
2. Napojna (rotaciona pumpa)
3. Senzor brzine okretanja osovine
4. ECU pumpe (PSG) – PSG = Pumpen Steuer Great (German)
5. Distributer glava
6. Kućište ventila konstantnog pritiska – Constant Pressure Valve (CPV) Holder- kućište potisno rasteretni ventil
7. Magnetni ventil visokog pritiska
8. Ventil konstatnog pritiska – Constant Pressure Valve (CPV) – propusno rasteretni ventil
9. Kontrolni ventil ugla ubrizgavanja
10. Timer – podešavanje ugla ubrizgavanja
11. Radijalni klip pumpe visokog pritiska

Umesto starih aksijalnih pumpi, radijalne distributer pumpe koriste bregasti prsten da bi omogućile ubrizgavanje goriva pri velikim pritiscima. Ova pumpa je razvijen da obezbedi najprikladniju količinu ubrizgavanja goriva i tajming (ugao, vreme) ubrizgavanja kako bi zadovoljili pouzdanost motora, malo dim, malo buke, veliku snagu motora i čistije izduvne gasove.

     Bosch VP44                   Bosch VP44

Radijalna distributor pumpa visokog pritiska Bosch VP44 je u stanju da napravi pritiska od 1000 bar.

Visoki pritisak ubrizgavanja goriva, gorivo se raspršuje pod visokim pritiskom sa visokim stepenom prodorne snage (kapljice goriva prodru dalje) i sa većom disperzijom i distribucije (mešanje sa vazduhom je poboljšan) i rezultate u bolje sagorevanje. To doprinosi čistijoj emisiji izduvnih gasova.

Brza kontrola količine goriva za ubrizgavanje i vremena ubrizgavanja, vrši kontrolne jedinice, što omogućava nižu potrošnju goriva i visoku izlaznu snagu. Kako kontrolna jedinica sistema sastoji od modul za kontrolu motora – ECU motora – (ECM) i kontrolna jedinica pumpe -ECU pumpe-( PSG ).

Kada se količina ubrizganog goriva povećava, da poveća snagu motora na ubrzavanju, višak gorivo obično dimi. Bosch VP44 pumpa za gorivo, precizno kontroliše količinu ubrizgavanja goriva, čak i u ovom opsegu se sprečava stvaranje dima koje se negativno odražava na ubrzanje.

Bosch VP44 – Kolo niskog pritiska goriva

Bosch VP44

Delovi konstrukcije:
1. Ulaz goriva
2. Regulacioni ventil
3. Povratni ventil
4. Napojna pumpa
5. Povratak prema rezervoaru goriva

Kolo niskog pritiska goriva mora da obezbedi dovoljno goriva za kola visokog pritiska goriva.

Napojna pumpa – Bosch VP44

Napojna pumpa vođena je pogonskom osovinom, usisava gorivo i vrši snabdevanje gorivom pumpe visokog pritiska. Krilca su u rotoru, pritisnuta su protiv unutrašnjeg prstenastog kućišta i centrifugalne sile rotacije snagom opruge u toku formiranja komore.

Kada se lopatice rotiraju, obim krilaca se povećava kada su u udubljenom delu prstenastog kućišta povezanog na ulazni otvor, pritisak je tu slabo. Kako krilca rotiraju, prođu udubljenja, obim krilaca se smanjuje, a pritisak goriva povećava. Na izlaznom delu obim krilaca je najmanji, a pritisak najveći, odatle gorivo ide na regulacioni ventil i ka pumpi visokog pritiska.

Regulacioni ventil – Bosch VP44

Kada napojna pumpa povećava brzinu, tada pritisak isporuke goriva isporučenog iz napojne pumpe premašuje silu opruge regulacionog ventila i klip se pomera naviše. Višak goriva prolazi kroz otvor i vraća na ulaznu stranu, a pritisak isporuke se održava u određenom opsegu.

Kada brzina napojne pumpe opada, tako da pritisak isporuke opada, opruga potiskuje klip nadole i zatvara se prolaz.
Bosch VP44

Prelivni ventil – Bosch VP44

Kada pritisak goriva vraćenog iz distributerske glave, prelazi silu opruge, kugla ventil prelivnog ventila ide gore. Višak goriva prolazi kroz otvor i vraća se u rezervoar goriva i pritiska unutar pumpe ne prelazi određeni pritisak.

Bosch VP44 – Kolo visokog pritiska goriva
Bosch VP44

Delovi konstrukcije:
1. ECU pumpe (PSG)
2. Distributer glava
3. Magnetni ventil visokog pritiska
4. Ventil konstantnog pritiska (CPV)
5. Radijalna pumpa visokog pritiska

Radijalni klip pumpe visokog pritiska

Radijalni klip obavlja rotaciono kretanje, unutrašnji breg pravi pokrete klipa da usisavaju i sabijaju gorivo u komori klipa.

1. Usisavanje goriva 

Kada se radijalni klipa rotira, klip se pomera sa gornje mrtve pozicije, obim komore klipa se povećava. Komora klipa se ispunjava sa gorivom, kao rezultat unutrašnjeg pritiska pumpe. Tokom ovog perioda elektromagnetni ventil visokog pritiska je otvoren. I prolaz visokog pritiska napojne pumpe je otvoren.

2. Sabijanje goriva 

Kada se radijalni klip rotira, kreće, iz donje mrtve tačke, on je pritisnut bregom prstena, tako da obim klipa komore smanjuje, a gorivo se sabija dok klipovi ne dostignu gornju mrtvu tačku. Tokom ubrizgavanje goriva, igličasti ventil magnetnog ventila visokog pritiska je na sedištu, zatvoren je. I prolaz visokog pritisak napojne pumpe je zatvoren.

Distributer glava

Distributer glava distribuira gorivo visokog pritiska, koje teče kroz rotirajuće vratilo rotora distributer proreze i cevi za visoki pritisak u ( 4 cilindra : 4 ) u motor cilindara preko ventila konstantnog pritiska ( CPV ) i dizni.
Igla elektromagnetnog ventila visokog pritiska menja prolaz do radijalnog klipa visokog pritiska pumpa goriva između usisavanja i sabijanja goriva.

Elektromagnetni ventil visokog pritiska

Magnetni ventil visokog pritiska ima iglu ventila, koja se otvara i zatvara komandom iz ECU pumpom (PSG). Posledica je otvaranje i zatvaranje je kontrola količine ubrizgavanja goriva.

Ventil konstantnog pritiska (CPV) potisno rasteretni ventil

Ventil konstantnog pritiska (CPV) smanjuje povratni talas pritiska (odbijni talas) generiše se na ventilu dizni kada se zatvori dizna, da bi se sprečilo ponovno otvaranje mlaznice (sekundarna injekcija). Takođe, ventil konstantnog pritiska (CPV) potiskuje kavataciju u cevima visokog pritiska, što je uzrok erozije cevi, i održava stabilan pritisak u cevi za ubrizgavanje (rezidualna pritisak) da se obezbedila stabilizovana tajming ubrizgavanja za kasnije.

Bosch VP44 – Timing kontrola -Kontrola ugla ubrizgavanja

Bosch VP44

1. Bregasti prsten
2. Servo ventil
3. Tajmer klip
4. Izlaz
5. Napojna pumpa
6. Ulaz
7. Ulaz goriva
8. Pin
9. Prstenasta komora – kružna komora
10. Hidraulički čep
11. Povrataka
12. Timing Control Valve ( TCV ) – ventil kontrole ugla ubrizgavanja

Tajming uređaj određuje optimalno vreme ubrizgavanja od varijacija u brzini motora. Pritisak goriva snabdevanja iz napojne pumpe se podešava u skladu sa brzinom zavisno od regulisanja ventil. Ova isporuka pritisak deluje na prstenastu komoru hidrauličnom čepom kao kontrolni pritisak.

Komora pritiska u prstenastoj komori kontroliše vreme otvaranja ventila za kontrolu ugla ubrizgavanja (TCV). Tajming klip je povezan sa pinom bregastog prstena. Pomeraje taiming klipa se prenosi na bregasti prsten u obliku rotacionog kretanja. Kretanje desno taiming klipa (u delu opruge) ranije vreme ubrizgavanja.

Rad kontrolnog ventila ugla ubrizgavanja – TIMING CONTROL VALVE (TCV)

Bosch VP44

1. Prstenasta komora
2. Hidraulični čep
3. Povratna opruga
4. Timing Control Valve ( TCV ) – kontrolni ventil ugla ubrizgavanja

Kontrolni ventil ugla ubrizgavanja (TCV) deluje kao leptir gasa, koristeći brzo otvaranje i zatvaranje (ciklusi) igle ventila kontrole ugla ubrizgavanja (TCV).

U normalnom radu, TCV kontroliše pritisak koji deluje na prstenastu komoru, tako da hidraulični čep brega pomera u bilo koju poziciju, sa pozicije nazad na poziciju unapred. Ventilom upravlja ECU pumpe (PSG).

Senzor brzine okretaja osovine pumpe – PUMP CAMSHAFT SPEED SENSOR

Bosch VP44

1. Senzor brzine okretaja osovine pumpe
2. Senzorski točak
3. Potporni prsten senzora brzine okretaja osovine pumpe
4. Fleksibilni konektor provodnik
5. Pogonska osovina

Kada osovina rotira, senzor brzine okretaja osovine pumpe dobija oblika signala senzora točak i električni impuls se šalje preko fleksibilnog provodnika na ECU pumpe (PSG). Iz ovih signala ECU pumpe (PSG) može odrediti prosečnu brzinu pumpe i trenutnu brzinu pumpe.

Senzor brzine okretaja osovine pumpe se montira na bregasti prsten. Dakle, odnos između bregastog prstena i signala senzora brzine okretaja osovine pumpe konstantan.

Signal senzor brzine okretaja osovine pumpe se koristi za sledeće namene:
Da bi se utvrdila trenutna ugaona pozicija bregastog prstena
Da bi se izračunala stvarna brzina pumpe za ubrizgavanje goriva
Da bi se utvrdio stvarni položaj tajming klipa.

1. Signal senzora osovine pumpe
2. Signal senzora položaja radilice
3. Impuls upravljanja elektromagnetnog ventila visokog pritiska
4. Pomeranje solenoidnog igličastog ventila visokog pritiska
5. Bregasto pomeranje (bregasti profil)
6. Brojač impulsa
7. Zatvoren magnetni ventil visokog pritiska
8. Otvoreni magnetni ventil visokog pritiska
9. Početak isporuke pritiska
10. Kraj isporuke pritiska
11. Ugao isporuke pritiska
11 . Efektivni udar

1. Trenutna ugaona pozicija bregastog prstena  
Trenutna ugaona pozicija bregastog prstena ide u ECU pumpe (PSG) i ECU pume kontroliše ga preko kontrole signala visoko magnetnog ventila visokog pritiska.
Trenutna ugaona pozicija se menja prema uslovima rada, elektromagnetni ventil visokog pritiska se otvora i zatvora u intervalima koji omogućavaju da se bregasti prsten može tačno pozicionirati.

2. Stvarna brzina pumpe 
Kada je senzor brzine radilice neispravan, ECU motora (ECM) koristi brzinu pumpe sugerišući kao zamenski signal.

3. Aktuelna pozicija taiming klipa 
Stvarni položaj taming klip se može odrediti upoređivanjem signala senzora brzine radilice sa senzorom položaja ugla osovine pumpe. Ova pozicija se koristi za kontrolu ugla ubrizgavanja.

ECU pumpe – PUMP CONTROL UNIT (PSG)

Radijalna klipna distributer pumpa koristi dva modula kontrole da bi se izvršila potpuna kontrola nad sistemom upravljanja motora.
Motorni kontrolni modul- ECU, motors (ECM)
Kontrolna jedinica pumpe (PSG) = Pumpen Steuer Great (nemački)

Kontrolna jedinica pumpe (PSG) prima signale sa senzora određivanja ugla zaokretanja bregastog prstena pumpe, brzine pumpe i temperature goriva.

Ova vrednost se zatim upoređuje sa željenom vrednošću koju šalje modul za kontrolu motora (ECM) kao što je željeno vreme ubrizgavanja i željene količine goriva za ubrizgavanje.

Kontrolni modul motora (ECM) motora obrađuje sve podatke procesa motora i podatke o okolini dobijene od spoljnih senzora da bi izvrši potrebna podešavanja motora.

Mape za oba kontrolne jedinice su kodirane. Kod upravljačkih jedinica ulazni procesi sa podaci senzora. Mikroprocesor zatim određuje uslove rada i izračunava vrednosti za podešavanje za optimalan rad.

Razmena podataka između modula za kontrolu motora (ECM) i pumpa kontrolne jedinice (PSG) je definisana preko CAN-BUS sistema.

Spisal automobila sa pumpom VP44:

– Audi A4 / A6 / A8 2.5 TDI V6

– BMW (E46) 320D / (E39) 520D

– Ford Fiesta / Focus / Transit / Monde

– Nissan Almera / Patrol / Terrano

– Rover 25 / 45

– SAAB 9-3 / 9-5

– Škoda Superb 2.5 TDI V6

Suzuki Grand Vitara 2.0D

– Opel – Vauxhall Astra / Combo / Corsa / Frontera / Meriva / Omega / Signum / Vectra / Zafira

– VW Passat 2.5 TDI V6

Korišćena literatura kompanije “ISUZU MOTORS LIMITED”


3 Comments

 • Norman kaže:

  Gde mogu kupiti novi deo SENZOR BRZINE OKRETANJE OSOVINE PUMPE
  ZA OPEL ZAFIRU 2003 2.0 DIZEL
  ZA BOS PUMPU SA 2 DZEKA

 • Dragan kaže:

  Imam problem nisan terano ll 3 tdi tesko startuje posle remonta pumpe visokog pritiska.
  sta bi tu moglo da se uradi

 • Joca kaže:

  Pozdrav imam jedno pitanje vezano za Modul pumpe visokog pritiska naime imam problem na ford transitu 2.4tddi nakon startovanja radio normalno cim ugreje ugasi se i nema startovanja dok se ne ohladi,rekli su mi da nemoze da se popravi modul jer je spaljen prilikom pokusaja popravke pa me zanima posto nemogu naci isti sa istim oznakama od transita dali bi odgovarao od audi 2.5 163 ks jer sam pronasao identican modul sa istim brojevima koji je iz pomenutog automobila unapred hvala

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *